I'm Calling It "Na"
______________________________

Void na
Low na
Empty na na
Alone na na
You are gone na na
Na na na na
Na na
Na na
Na na

That's not who I am
But that's how I feel
That's not who I want to be

Void na
Low na
Empty na na
Alone na na
You are gone na na
Na na na na
Na na
Na na
Na na


Karryn
5-27-99


Back to the index
Back home